मराठी समानार्थी शब्द | Synonyms in Marathi | Samanarthi Shabd in Marathi | Samanarthi Shabd Marathi (2023)

Synonyms in Marathi| Samanarthi Shabd in Marathi

मराठी समानार्थी शब्द | Synonyms in Marathi | Samanarthi Shabd in Marathi | Samanarthi Shabd Marathi (1)

मराठी समानार्थी शब्द ( Synonyms in Marathi | Samanarthi Shabd in Marathi)आपले बोलने अधिक प्रभावी करण्यासाठी महत्वाचे असते. जेवढी आपली शब्द संपदा अधिक असते तेवढेच आपले वकृत्व प्रभावी व सुंदर होते. मराठीसमानार्थी शब्द ( Synonyms in Marathi | Samanarthi Shabd in Marathi)हे आता शाळेपासून तर सर्वच प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये आपल्याला याचा उपयोग होतो.

समानार्थी शब्द म्हणजे काय?

एखाद्या शब्दासाठी त्याच अर्थाचा दुसरा शब्द वापरणे म्हणजे ' समानार्थी शब्द ' होय.

उदारणार्थ :-

ॠण = कर्ज , कुटुंब = परिवार , गुन्हा = अपराध , छान = सुरेख, सुंदर , दृश्य = देखावा इ.

मराठी समानार्थी शब्द (Samanarthi Shabd in Marathi)

'अ' पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द (Samanarthi Shabd )

अभिवादन = नमस्कार, वंदन, प्रणाम
अभिनंदन = गौरव
अभिमान = गर्व
अभिनेता = नट
अनाथ = पोरका
अनर्थ = संकट
अपघात = दुर्घटना
अपेक्षाभंग = हिरमोड
अरण्य = वन, जंगल, कानन
अवघड = कठीण
अवचित = एकदम
अवर्षण = दुष्काळ
अविरत = सतत, अखंड
अडचण = समस्या
अभ्यास = सराव
अन्न = आहार, खाद्य
अग्नी = आग
अचल = शांत, स्थिर
अचंबा = आश्चर्य, नवल
अतिथी = पाहुणा
अत्याचार = अन्याय
अपराध = गुन्हा, दोष
अपमान = मानभंग
अपाय = इजा
अश्रू = आसू
अमृत = पीयूष
अहंकार = गर्व

हे पण वाचा :-विभक्ती प्रत्येय व सामान्य रूप

'आ'पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द(Samanarthi Shabd )

आई = माता, माय, जननी, माउली
आकाश = आभाळ, गगन, नभ, अंबर
आठवण = स्मरण, स्मृती, सय
आठवडा = सप्ताह
आनंद = हर्ष
आजारी = पीडित, रोगी
आयुष्य = जीवन, हयात
आतुरता = उत्सुकता
आरोपी = गुन्हेगार, अपराधी
आश्चर्य = नवल, अचंबा
आसन = बैठक
आदर = मान
आवाज = ध्वनी, रव
आज्ञा = आदेश, हुकूम
आपुलकी = जवळीकता
आपत्ती = संकट
आरसा = दर्पण
आरंभ = सुरवात
आशा = इच्छा
आस = मनीषा
आसक्ती = लोभ
आशीर्वाद = शुभचिंतन

हे पण वाचा :-म्हणी व त्यांचे अर्थ

'इ'पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द(Samanarthi Shabd )

इलाज = उपाय
इशारा = सूचना
इंद्र = सुरेंद्र
इहलोक = मृत्युलोक

'ई'पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द(Samanarthi Shabd )

ईर्षा = चुरस

'उ'पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द(Samanarthi Shabd )

उत्सव = समारंभ, सण, सोहळा
उक्ती = वचन
उशीर = विलंब
उणीव = कमतरता
उपवन = बगीचा
उदर = पोट
उदास = खिन्न
उत्कर्ष = भरभराट
उपद्रव = त्रास
उपेक्षा = हेळसांड

'ऊ'पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द(Samanarthi Shabd )

ऊर्जा = शक्ती

'ॠ'पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द(Samanarthi Shabd )

ॠण = कर्ज
ॠतू = मोसम

'ए'पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द(Samanarthi Shabd )

एकजूट = एकी, ऐक्य

'ऐ'पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द (Samanarthi Shabd in Marathi )

ऐश्वर्य = वैभव
ऐट = रुबाब, डौल

हे पण वाचा :-नाम व त्याचे प्रकार

'ओ'पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द(Samanarthi Shabd in Marathi )

ओझे = वजन, भार
ओढा = झरा, नाला
ओळख = परिचय

'औ'पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द(Samanarthi Shabd in Marathi )

औक्षण = ओवाळणे

'अं'पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द(Samanarthi Shabd in Marathi )

अंत = शेवट
अंग = शरीर
अंघोळ = स्नान
अंधार = काळोख, तिमिर
अंगण = आवार
अंगार = निखारा
अंतरिक्ष = अवकाश

अंबर= वस्त्र

अंक= आकडा

हे पण वाचा :-समास व त्यांचे प्रकार

'क'पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द(Samanarthi Shabd in Marathi )

कथा = गोष्ट, कहाणी, हकिकत
कठीण = अवघड
कविता = काव्य, पद्य
करमणूक = मनोरंजन
कठोर = निर्दय
कनक = सोने
कटी = कंबर
कमळ = पंकज
कपाळ = ललाट
कष्ट = श्रम, मेहनत
कंजूष = कृपण
काम = कार्य, काज
काठ = किनारा, तीर, तट
काळ = समय, वेळ, अवधी
कान = श्रवण
कावळा = काक
काष्ठ = लाकूड
किल्ला = गड, दुर्ग
किमया = जादू
कार्य = काम
कारागृह = कैदखाना, तुरुंग
कीर्ती = प्रसिद्धी, लौकिक, ख्याती
कुतूहल = उत्सुकता
कुटुंब = परिवार
कुशल = हुशार, तरबेज
कुत्रा = श्वान
कुटी = झोपडी
कुचंबणा = घुसमट
कृपण = कंजूष
कृश = हडकुळा
कोवळीक = कोमलता
कोठार = भांडार
कोळिष्टक = जळमट

'ख'पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द(Samanarthi Shabd in Marathi )

खण = कप्पा
खडक = मोठा दगड, पाषाण
खटाटोप = प्रयत्न
खग = पक्षी
खड्ग = तलवार
खरेपणा = न्यायनीती
ख्याती = कीर्ती, प्रसिद्धी, लौकिक
खात्री = विश्वास
खाली जाणे = अधोगती
खिडकी = गवाक्ष
खेडे = गाव, ग्राम
खोड्या = चेष्टा, मस्करी

हे पण वाचा :-नवोदय सराव सराव प्रश्न संच

'ग'पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द(Samanarthi Shabd in Marathi )

गरज = आवश्यकता
गवत = तृण
गर्व = अहंकार
गाय = धेनू, गोमाता
गाणे = गीत, गान
गंमत = मौज, मजा
गंध = वास, दरवळ
ग्रंथ = पुस्तक
गाव = ग्राम, खेडे
गुन्हा = अपराध
गुलामी = दास्य
गोड = मधुर
गोणी = पोते
गोष्ट = कहाणी, कथा
गौरव = सन्मान
ग्राहक = गिऱ्हाईक


'घ'पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द(Samanarthi Shabd in Marathi )

घर = सदन, गृह, निकेतन, आलय
घरटे = खोपा
घागर = घडा, मडके
घोडा = अश्व, हय, वारू

'च'पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द(Samanarthi Shabd in Marathi )

चव = रुची, गोडी
चरण = पाय, पाऊल
चरितार्थ = उदरनिर्वाह
चक्र = चाक
चऱ्हाट = दोरखंड
चाक = चक्र
चंद्र = शशी, रजनीनाथ, इंदू
चिंता = काळजी
चिडीचूप = शांत
चिमुरडी = लहान
चूक = दोष
चेहरा = मुख
चौकशी = विचारपूस

हे पण वाचा :-वचन व त्याचे प्रकार

'छ'पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द(MarathiSamanarthi Shabd )

छंद = नाद, आवड
छान = सुरेख, सुंदर
छिद्र = भोक

'ज'पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द(MarathiSamanarthi Shabd )

जग = दुनिया, विश्व
जत्रा = मेळा
जन = लोक, जनता
जमीन = भूमी, धरती, भुई
जंगल = रान
जीव = प्राण
जीवन = आयुष्य, हयात
जुलूम = अत्याचार, छळ, बळजोरी, अन्याय

'झ'पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द(MarathiSamanarthi Shabd )

झाड = वृक्ष, तरू
झोपडी = कुटीर, खोप
झोप = निद्रा
झोका = झुला
झेंडा = ध्वज, निशाण

'ठ'पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द(MarathiSamanarthi Shabd )

ठग = चोर
ठिकाण = स्थान

'ड'पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द(MarathiSamanarthi Shabd )

डोके = मस्तक, शीर्ष, शीर
डोळा = नेत्र, नयन, लोचन
डोंगर = पर्वत, गिरी

'ढ'पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द(MarathiSamanarthi Shabd )

ढग = मेघ, जलद, पयोधर, अभ्र

'त'पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द(MarathiSamanarthi Shabd )

तक्रार = गाऱ्हाणे

तळे = तलाव, सरोवर, तडाग
त्वचा = कातडी
तारण = रक्षण
ताल = ठेका
तुरंग = कैदखाना, बंदिवास
तुलना = साम्य

'थ'पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द(MarathiSamanarthi Shabd )

थट्टा = मस्करी, चेष्टा
थवा = समूह
थोबाड = गालपट

हे पण पहा :-शब्दांच्या शक्ती

'द'पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द(MarathiSamanarthi Shabd )

दगड = पाषाण, खडक
दरवाजा = दार, कवाड
दाम = पैसा
दृश्य = देखावा
दृढता = मजबुती
दिवस = दिन, वार, वासर
दिवा = दीप, दीपक
दूध = दुग्ध, पय
द्वेष = मत्सर, हेवा
देव = ईश्वर, विधाता
देश = राष्ट्र
देखावा = दृश्य
दार = दरवाजा
दारिद्र्य = गरिबी
दौलत = संपत्ती, धन

'ध'पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द(MarathiSamanarthi Shabd )

धरती = भूमी, धरणी
ध्वनी = आवाज, रव

'न'पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द(Samanarthi Shabd Marathi )

नदी = सरिता
नजर = दृष्टी
नक्कल = प्रतिकृती
नमस्कार = वंदन, नमन
नातेवाईक = नातलग
नाच = नृत्य
निश्चय = निर्धार
निर्धार = निश्चय
निर्मळ = स्वच्छ
नियम = पद्धत
निष्ठा = श्रद्धा
नृत्य = नाच
नोकर = सेवक

'प'पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द(Samanarthi Shabd Marathi )

परिश्रम = कष्ट, मेहनत
पती = नवरा, वर
पत्र = टपाल
पहाट = उषा
परीक्षा = कसोटी
पर्वा = चिंता, काळजी
पर्वत = डोंगर, गिरी, अचल
पक्षी = पाखरू, खग, विहंग
पान = पत्र, पत्ता

पाखरू = पक्षी
पाऊल = पाय, चरण
पाऊलवाट = पायवाट

पाऊस = वर्षा, पर्जन्य
पाणी = जल, नीर, तोय, उदक
पिशवी = थैली
पुस्तक = ग्रंथ
पुतळा = प्रतिमा, बाहुले
पुरातन = प्राचीन
पृथ्वी = धरणी, जमीन, वसुंधरा, वसुधा

हे पण वाचा :-स्वर व त्यांचे प्रकार

'प्र'पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द(Samanarthi Shabd Marathi )

प्रकाश = उजेड
प्रवास = सफर, फेरफटका, पर्यटन
प्रवासी = वाटसरू
प्रजा = लोक
प्रत - नक्कल
प्रदेश = प्रांत
प्रवास = यात्रा
प्राण = जीव
प्रासाद = वाडा
प्रार्थना = स्तवन
प्रामाणिकपणा = इमानदारी
प्रारंभ = सुरुवात, आरंभ
प्रेम = प्रीती, माया, जिव्हाळा
प्रोत्साहन = उत्तेजन

'फ'पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द(Samanarthi Shabd Marathi )

फलक = फळा
फांदी = शाखा
फूल = पुष्प, सुमन, कुसुम

'ब'पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द(Samanarthi Shabd Marathi )

बदल = फेरफार, कलाटणी
बर्फ = हिम
बहीण = भगिनी
बक्षीस = पारितोषिक, पुरस्कार
बाग = बगीचा, उद्यान, वाटिका
बासरी = पावा
बेत = योजना
बाळ = बालक
बाप = पिता, वडील, जनक
बादशाहा = सम्राट
बुद्धी = मती
ब्रीद = बाणा

'भ'पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द(Samanarthi Shabd Marathi )

भरवसा = विश्वास
भरारी = झेप, उड्डाण
भव्य = टोलेजंग
भाट = स्तुतिपाठक
भारती = भाषा, वैखरी
भांडण = तंटा
भाळ = कपाळ
भाऊ = बंधू, सहोदर
भेसळ = मिलावट
भेदभाव = फरक
भोजन = जेवण


हे पण वाचा :-१७५ मराठी सुविचार

'म'पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द(Samanarthi Shabd Marathi )

मदत = साहाय्य
ममता = माया, जिव्हाळा, वात्सल्य
मन = चित्त, अंतःकरण
मजूर = कामगार
महिना = मास
महिला = स्त्री, बाई, ललना
मस्तक = डोके, शीर, माथा
मानवता = माणुसकी
मान = गळा
मंगल = पवित्र
मंदिर = देऊळ, देवालय
मार्ग = रस्ता, वाट
म्होरक्या = पुढारी, नेता
मित्र = दोस्त, सोबती, सखा, सवंगडी
मिष्टान्न = गोडधोड
मुलगा = पुत्र, सुत, तनय
मुलगी = कन्या, तनया
मुद्रा = चेहरा, मुख, तोंड, वदन
मुख = तोंड, चेहरा
मुलुख = प्रदेश, प्रांत, परगणा
मेहनत = कष्ट, श्रम, परिश्रम
मैत्री = दोस्ती
मौज = मजा, गंमत

'य'पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द(Samanarthi Shabd Marathi )

यश = सफलता
युक्ती = विचार, शक्कल
युद्ध = लढाई, संग्राम, लढा, समर
योद्धा = लढवय्या

'र'पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द(Samanarthi Shabd Marathi )

रक्त = रुधिर
रणांगण = रणभूमी, समरांगण
राग = क्रोध, संताप, चीड

राजा = नरेश, नृप
राष्ट्र = देश
रांग = ओळ
रात्र = निशा, रजनी, यामिनी
रान = वन, जंगल, अरण्य, कानन
रूप = सौंदर्य
रुबाब = ऐट, तोरा
रेखीव = सुंदर, सुबक

'ल'पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द(Samanarthi Shabd Marathi )

लग्न = विवाह, परिणय
लाट = लहर
लाज = शरम,
लोभ = हाव

'व'पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द(Samanarthi Shabd Marathi )

वस्त्र = कपडा
वारा = वात, पवन, अनिल, मारुत, समीर, वायू
वाट = मार्ग, रस्ता
वाद्य = वाजप
वातावरण = रागरंग
वेग = गती
वेळ = समय, प्रहर
वेळू = बांबू
वेश = सोशाख
वेदना = यातना
विश्रांती = विसावा, आराम
वितरण = वाटप, वाटणी
विद्या = ज्ञान
विनंती = विनवणी
विरोध = प्रतिकार, विसंगती
विसावा = विश्रांती, आराम
विश्व = जग, दुनिया
वीज = विद्युर, सौदामिनी
वृत्ती = स्वभाव
वृद्ध = म्हातारा
वैराण = ओसाड, भकास, उजाड
वैरी = शत्रू, दुष्मन
वैषम्य = विषाद
व्यवसाय = धंदा
व्याख्यान = भाषण

'श'पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द(Samanarthi Shabd Marathi )

शरीर = देह, तनू, काया, कुडी, अंग
शक्ती = सामर्थ्य, जोर, बळ
शर्यत = स्पर्धा, होड, चुरस
शहर = नगर
शंकर = चंद्रचूड
श्वापद = जनावर
शास्त्रज्ञ = वैज्ञानिक
शाळा = विद्यालय
शाळुंका = शिविलिंग
शेत = शिवार, वावर, क्षेत्र
शिवार = शेत, वावर
शीण = थकवा
शील = चारित्र्य
शीतल = थंड, गार
शिक्षा = दंड, शासन

हे पण वाचा :-सामान्यज्ञान मराठी

'श्र'पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द(Samanarthi Shabd Marathi )

श्रम = कष्ट, मेहनत

'स'पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द(Samanarthi Shabd Marathi )

सकाळ = प्रभात, उष:काल
सचोटी = खरेपणा
सफाई = स्वच्छता
सवलत = सूट
सजा = शिक्षा
सन्मान = आदर
संकट = आपत्ती
संधी = मोका
संत = सज्जन, साधू
संपत्ती = धन, दौलत, संपदा
सायंकाळ = संध्याकाळ
सावली = छाया
साथी = सोबती, मित्र, दोस्त, सखा
स्तुती = प्रशंसा
स्पर्धा = चुरस, शर्यत, होड, पैज
स्थान = ठिकाण, वास, ठाव
स्री= बाई, महिला, ललना
संध्याकाळ = सायंकाळ, सांज
स्फूर्ती = प्रेरणा
स्वच्छता = झाडलोट
सुवास = सुगंध, परिमल, दरवळ
सुंदर = सुरेख, रमणीय, मनोहर, छान
सागर = समुद्र, सिंधू, रत्नाकर, जलधी
सावली = छाया
सामर्थ्य = शक्ती, बळ
साहित्य = लिखाण
सेवा = शुश्रूषा
सिनेमा = चित्रपट, बोलपट
सिंह = केसरी, मृगराज, वनराज
सुविधा = सोय
सुगंध = सुवास, परिमळ, दरवळ
सूत = धागा, दोरा
सूर = स्वर
सूर्य = रवी, भास्कर, दिनकर, सविता
सोने = सुवर्ण, कांचन, हेम
सोहळा = समारंभ

'ह'पासून सुरु होणारे समानार्थी शब्द(Samanarthi Shabd Marathi )

हद्द = सीमा, शीव
हल्ला = चढाई
हळू चालणे = मंदगती
हकिकत = गोष्ट, कहाणी, कथा
हात = हस्त, कर, बाहू
हाक = साद
हित = कल्याण
हिंमत = धैर्य
हुकूमत = अधिकार
र्हास = हानी

हे पण वाचा :-मराठी समानार्थी शब्द टेस्ट

नवीन अपडेट मिळवण्यासाठी खालील लिंकला आताच जॉईन व्हा 👇

Whatsapp Telegram Facebook Twitter

तुम्हालामराठी समानार्थी शब्द | Synonyms in Marathi | Samanarthi Shabd in Marathiही माहिती नक्कीच आवडली असेल तर मग आपल्या प्रियजनानाशेअरकरा.

Tag -

#मराठी व्याकरण

#marathigrammar

FAQs

What is synonyms word in Marathi? ›

Definition in Marathi: संदर्भाशी जुळणारे दोन शब्द जे त्या संदर्भातील समानार्थी शब्द समजले जातात

What is antonyms and synonyms in Marathi? ›

Antonym in Marathi मराठी विपरीत ⇄ antonym. विरुद्ध अर्थाचा शब्द ⇄ antonym. विरुद्धार्थक ⇄ antonym. विरुद्धार्थक शब्द ⇄ antonym.

What is the meaning of Saman Aarti? ›

समानार्थी मतलब

वे शब्द जिनका अर्थ समान हो 2. एक ही अर्थ देने वाले शब्द

What is the synonym of ratra in marathi? ›

Answer: synonym for ratra is nisha or yamini or rajini.

What are the 10 synonyms? ›

List of Synonyms
WordSynonym-1Synonym-2
AwfulDreadfulTerrible
BadDepravedRotten
BeautifulGorgeousDazzling
BeginStartOpen
15 more rows

What are 10 examples of synonyms? ›

II. Examples of Synonyms
 • Bad: awful, terrible, horrible.
 • Good: fine, excellent, great.
 • Hot: burning, fiery, boiling.
 • Cold: chilly, freezing, frosty.
 • Easy: Simple, effortless, straightforward.
 • Hard: difficult, challenging, tough.
 • Big: large, huge, giant.
 • Small: tiny, little, mini.

What are the 50 examples of antonyms of? ›

50 More Difficult Antonyms
 • Opposite of Kind: Unkind or Cruel.
 • Opposite of Lazy: Active.
 • Opposite of Victim: Attacker, Assailant.
 • Opposite of Nocturnal: Diurnal.
 • Opposite of Humble: Proud, Overbearing.
 • Opposite of Heavy: Light, Thin, Wispy.
 • Opposite of Selfish: Unselfish, Altruistic, Selfless, Kind.
Nov 15, 2022

What is the synonym of boy in Marathi? ›

Synonyms of boy
Synonyms in Marathiतरुण किशोर
Synonyms in Englishlad child young man teenager juvenile

What is the synonym of beautiful? ›

Some common synonyms of beautiful are comely, fair, handsome, lovely, and pretty.

What is the Marathi synonym of mulgi? ›

Answer. Answer: sidhu, kichu etc. are the synonyms of mulgi in marathi.

What are 1000 synonyms? ›

synonyms for thousand
 • millenarian.
 • millenary.
 • chiliadal.
 • chiliastic.
 • millennial.
 • millesimal.

What is synonyms of eye in Marathi? ›

eye in Marathi मराठी
 • चक्षू ⇄ eye.
 • छिद्र ⇄ eye.
 • डोळा ⇄ eye.
 • नयन ⇄ eye.
 • निरखून पाहणे ⇄ eye.
 • नेढे ⇄ eye.
 • नेत्र ⇄ eye.
 • न्याहळणे ⇄ eye.

What is the synonym of blood in Marathi? ›

રક્ત ⇄ blood. રક્તપાત ⇄ blood. લોહી ⇄ blood. વંશ ⇄ blood. શિકારી કૂતરા ને લોહીનો પહેલો સ્વાદ કર ાવવો ⇄ blood.

What is synonym of sun in Marathi? ›

(astronomy) Sun synonyms ▲ Synonyms: सूरज (sūraj), दिनेश (dineś), भानु (bhānu), आदित्य (āditya), रवि (ravi), दिनकर (dinkar), आफ़ताब (āftāb)

How do I find synonyms in word? ›

Word
 1. Click the word in your document that you want to look up.
 2. On the Review tab, click Thesaurus.
 3. To use one of the words in the list of results or to search for more words, do one of the following: To replace your selected word with one of the words from the list, point to it, click the down arrow, then click Insert.
Feb 13, 2018

What are 2 opposite words? ›

What Are Oxymorons? Think of oxymorons (the less common plural is oxymora) as two opposite words put together. That's not the most technical definition, but that's exactly what they are.

What are the 100 examples of antonyms? ›

List of 130 antonyms
 • Artificial – Natural.
 • Arrive – Depart.
 • Argue – Agree.
 • All – None.
 • Amateur – Professional.
 • Alive – Dead.
 • Advanced – Elementary.
 • Adult – Child.
Jan 11, 2023

What are 20 examples of homonyms? ›

Homonyms, Homophones, and Homographs
accept - take inexcept - other than
real - factualreel - roll
right - correct; not leftwrite - scribble
ring - encirclewring - squeeze
road - streetrode - past tense of ride
142 more rows
Jul 16, 2019

What is the synonym of love in Marathi? ›

चाह ⇄ love. चित्त आकर्षण करनेवाला ⇄ love. प्यार होना ⇄ love. प्रणय ⇄ love. प्रनय ⇄ love.

What is called child in Marathi? ›

A child (PL: children) is a human being between the stages of birth and puberty, or between the developmental period of infancy and puberty. The legal definition of child generally refers to a minor, otherwise known as a person younger than the age of majority.

What is a list of words with synonyms and antonyms? ›

Synonyms And Antonyms List
WordsSynonyms – Same MeaningAntonyms – Opposites
AdherentFollower, discipleRival, Adversary
AdamantStubborn, inflexibleFlexible, Soft
AdmonishCounsel, reproveApprove, Applaud
65 more rows

Can you give me a example of synonyms and antonyms? ›

While synonyms are words with the same or similar meaning, antonyms are words with opposite meanings. For example, an antonym of good is bad, while a synonym of good is fine.

What are the examples of synonyms words? ›

A synonym is a word, morpheme or phrase which has the exact same meaning, or a very similar meaning, to another word. For example, synonyms of 'happy' include 'joyful', 'cheery' and 'contented'.

What is the synonym of happiness? ›

bliss, contentment, delight, elation, enjoyment, euphoria, exhilaration, glee, joy, jubilation, laughter, optimism, pleasure, prosperity, well-being, beatitude, blessedness, cheer, cheerfulness, content.

What is the synonym of happy? ›

cheerful, contented, delighted, ecstatic, elated, glad, joyful, joyous, jubilant, lively, merry, overjoyed, peaceful, pleasant, pleased, satisfied, thrilled, upbeat, apt, fortunate.

What's another word for gorgeous girl? ›

Some common synonyms of gorgeous are glorious, resplendent, splendid, sublime, and superb.

What does Dajiba meaning in Marathi? ›

About the title, she laughs, "Dajiba means jijaji (brother-in-law).

What is Marathi word ATYA? ›

आत्या • (ātyā) f. aunt (father's sister)

How do you spell girl in Marathi? ›

girl in Marathi मराठी
 1. छोकरी ⇄ girl.
 2. पोरगी ⇄ girl.
 3. बाला ⇄ girl.
 4. बालिका ⇄ girl.
 5. मुलगी ⇄ girl.

What is the word for 10 times? ›

decuple in American English

(ˈdekjupəl) (verb -pled, -pling) adjective. ten times as great; tenfold. noun. a tenfold quantity or multiple.

What are 5 synonyms for small? ›

synonyms for small
 • cramped.
 • limited.
 • meager.
 • microscopic.
 • miniature.
 • minuscule.
 • modest.
 • narrow.

What is the word for 10 times more? ›

noun. a tenfold quantity or multiple. verb (used with object), dec·u·pled, dec·u·pling. to make ten times as great.

What's a word for beautiful eyes? ›

Sparkling Mentioning the twinkle in someone's eyes makes them sound fun and lively. Dazzling Dazzling eyes glisten in the light and are a real show-stopper. Lustrous Lustrous eyes shine bright no matter where the person looks. Angelic When you say someone has angelic eyes, they'll seem like they're glowing and perfect.

What is the synonym of mirror in Marathi? ›

અરીસો ⇄ mirror. દર્પણ ⇄ mirror. યથાર્થ પ્રતિબિંબ કે વર્ણન આપનાર વ સ્તુ. પ્રત િબિંબિત કરવું ⇄ mirror.

What is the synonym of life in Marathi? ›

आयुष्य • (āyuṣya) n. life, lifetime, lifespan synonym ▲ Synonym: जीवन (jīvan)

What is another word for patient in Marathi? ›

noun
patient careरुग्णांची काळजी
patient departmentरुग्ण विभाग
patient satisfactionरुग्णांचे समाधान
patient servicesरुग्ण सेवा
patient managementरुग्ण व्यवस्थापन
5 more rows

What is mean by good thought in marathi? ›

अच्छा विचार ⇄ good thought.

What is the synonym of earth in Marathi? ›

Synonyms. (Earth): धरती (dhartī), दुनिया (duniyā) (ground): ज़मीन (zamīn), भूमि (bhūmi)

What is the synonym of thunder in Marathi? ›

તડૂકવું ⇄ thunder. ધમકી દઇને કહેવું – ગરજવું ⇄ thunder. મેઘગર્જના ⇄ thunder. લાંબો ગડગડાટ ⇄ thunder. વીજળીનો કડાકો ⇄ thunder.

What is the synonym for Moon in Marathi? ›

अर्धचंद्र (ardhacandra)( noun ) घालवणे (ghālavaṇē)( verb ) शशी (śaśī)( other ) चंद्रमा (candramā)( other )

What is the Hindi word for synonyms? ›

एकार्थपद {m} synonym. पर्याय {m} synonym. समानार्थक शब्द {m}

What is meant by synonym word? ›

A synonym is a word that has the same meaning as another word (or nearly the same meaning). For example, beautiful and attractive are synonyms of each other because they both refer to someone or something that looks good.

What is the synonym of help in Marathi? ›

મદદનીસ ⇄ help. – નો ઉપાય કર વો ⇄ help. –થી દૂર રહેવું ⇄ help.

What is synonyms in Hindi examples? ›

Top 100 Synonyms in Hindi (हिंदी में महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द) :: कस्तूरी — मृगनाभि, मृगमद, मदलता। :: कवि — कल्पक, सृष्टा, काव्यकार, रचनाकार। :: कलश — घट, घड़ा, गागर, गगरी, मटका, कुंभ, कुट। :: कपड़ा — वस्त्र, चीर, अंबर, पट, कर्पट, दुकूल, परिधान।

How do I find synonyms for a word? ›

Using the thesaurus, you can look up synonyms (different words with the same meaning) and antonyms (words with the opposite meaning). Tip: In the desktop versions of Word, PowerPoint, and Outlook, you can get a quick list of synonyms by right-clicking a word and choosing Synonyms.

How do I find synonyms in a sentence? ›

Learn to identify SYNONYM of a word
 1. ORIGIN OF WORDS: 'Where did the words come from? ' ...
 2. RULE OF ELIMINATION: Another method is to reach the way out by neglecting the improbable. There will be certain options that don't fit the context of the sentence or even the word. ...
 3. IMPROVE YOUR VOCABULARY: Thesaurus:
Mar 12, 2018

How can I use synonyms in sentence? ›

A Synonym is a word that has almost the same meaning as another word. For example, a synonym for beautiful is stunning: She is a beautiful girl.
...
10 Synonyms
 • The sofa is too BIG for the living room. ...
 • Mice are really TINY animals. ...
 • I HATE spiders, they are horrible. ...
 • This lesson isn't very HARD!
Oct 14, 2011

What is synonyms and five examples? ›

A synonym is a word, morpheme or phrase which has the exact same meaning, or a very similar meaning, to another word. For example, synonyms of 'happy' include 'joyful', 'cheery' and 'contented'.
...
Some examples of literacy synonyms include:
 • Education.
 • Knowledge.
 • Learning.
 • Proficiency.
 • Articulateness.
 • Scholarship.
 • Culture.
 • Wisdom.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Allyn Kozey

Last Updated: 19/11/2023

Views: 6247

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Allyn Kozey

Birthday: 1993-12-21

Address: Suite 454 40343 Larson Union, Port Melia, TX 16164

Phone: +2456904400762

Job: Investor Administrator

Hobby: Sketching, Puzzles, Pet, Mountaineering, Skydiving, Dowsing, Sports

Introduction: My name is Allyn Kozey, I am a outstanding, colorful, adventurous, encouraging, zealous, tender, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.